Köregler för Stiftelsen Äppelblommans förskolor

För rättvis platsfördelning till våra förskolor har vi följande modell för vår kö:

  • Barnets vårdnadshavare skickar en skriftlig platsanmälan via e-post med barnets namn, födelsedatum och kontaktuppgifter till vårdnadshavare.
  • Förskolerektorn bekräftar anmälan. Föräldrarna ansvarar för att förskolan har aktuella kontaktuppgifter.
  • Datorn räknar ut barnets könummer baserat på barnets födelsedatum samt hur många dagar barnet är när platsanmälan skickas in (t.ex. ett barn som är född 1 mars och gör en platsanmälan 1 mars och ett barn som är född 1 december och gör en platsanmälan 1 december har båda könummer 0). 
  • Intag sker sedan utifrån tillgänglig plats för aktuell årskull och könummer. Föräldrarna lämnar svar på erbjudande om plats inom 5 dagar, får vi inget svar går platsen vidare till nästa sökande.
  • Intagning sker vanligtvis i augusti. De barn som får en plats på Vildrosen har automatiskt en plats på Äppelblomman.
  • Har fler barn samma könummer i aktuell årskull så sker intagningen med denna prioriteringsordning:

1 Det äldre barnet går före det yngre

2 Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven i någon av 

   Stiftelsens förskolor.

Uppgifterna sparar i pappersform till dess att barnet börjar i förskoleklass.

Riktlinjer för barnomsorg se: www.norrkoping.se